Klachtenreglement

Klachtenreglement

Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten, maar ook voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Eerst in gesprek met ons

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek met ons aan te gaan. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

 

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF

Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF waar wij bij aangesloten zijn.

 

U kunt in dit geval uw klacht kenbaar maken aan:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF

Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Tel. 033 – 467 29 00

 

Deze klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw  verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en ons op te lossen.

 

Geschillenoplossing

Ook indien u van mening bent dat wij niet in voldoende mate uw privacy in acht hebben genomen, kunt u een klacht indienen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten (zie voor een nadere toelichting ons privacyreglement). Reageert de verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.

Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijk bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.

Klachtenregeling van april 2014