Huisregels

Hartelijk welkom bij Fysiotherapie Anke Bokken. Om uw behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, zetten wij graag een aantal punten voor u op een rij:

 • Het is niet toegestaan in de praktijk te roken. Er geldt een rookverbod in de gehele praktijk;
 • Neem elke behandeling uw afsprakenkaartje mee;
 • Lees uw verzekeringspolis goed na of vraag na bij uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van deze vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid;
 • De behandeling duurt 30 minuten inclusief de verwerking van administratieve gegevens;
 • Maak duidelijk kenbaar wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de behandeling;
 • Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht;
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect dient u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen;
 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij wij uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek behandelprogramma opgesteld;
 • Mocht u verhinderd zijn, bel dan uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af. Uw verzekeraar vergoedt uiteraard uw niet-nagekomen afspraken niet. Indien u zich niet tijdig afmeldt, behouden wij ons het recht voor de afspraak in rekening te brengen;
 • De actuele tarievenlijst vindt u op het publicatiebord in de wachtruimte van onze praktijk en op onze website;
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de  bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt. Dit geldt uiteraard niet voor de informatiefolders;
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen;
 • In het geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de BHV’er of de eventueel aanwezige hulpdiensten. Bij een calamiteit treedt ons calamiteitenplan in werking.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over onze bejegening of onze behandeling, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte en op onze website;
 • Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoons- en medische gegevens.   Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). U vindt ons privacyreglement op onze website. Op uw verzoek kan een schriftelijk exemplaar aan u worden verstrekt.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening geven aan anderen dan uw (verwijzend) arts;
 • Doordat u bij ons onder behandeling komt verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).
 • Als patient heeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. Deze rechten en plichten komen voort vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Een uiteenzetting van deze rechten en plichten vindt u op onze website.